Att vara med i en förening innebär att samlas i en gemenskap kring någon form av intresse eller idé. Det kan handla om idrott, politik, schack eller annan verksamhet. Medlemmarna får möjlighet att utveckla sina gemensamma intressen.
I en förening finns möjlighet att praktisera innebörden i uttryck som demokrati och solidaritet. Föreningen utvecklar också gemenskapskänslan människor emellan. Föreningen i sig kan utöva påverkan inom olika områden av samhällslivet.
En förenings stomme utgörs av en styrelse, skrivna stadgar och revisorer.Till de första uppgifterna hör att bilda en interim (tillfällig) styrelse som fungerar fram till det första årsmötet då styrelsen konstituerar sig (organiserar sig genom val). Föreningen måste också kallas för något, anta ett namn, som föreningen ska kunna kännas igen genom.
Att välja en styrelse
Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en ansvarsgrupp, en styrelse. Denna bör minst bestå av:
ordförande
sekreterare
kassör

Vid den första organiserade träffen (s k konstituerande möte) skall man:

Interimsstyrelsen får till uppgift att förbereda nästkommande möte. Vid detta möte, årsmötet, skall interimsstyrelsen ha gjort:

En ideell förening behöver inte registreras. Den behöver inte heller ha organisationsnummer. Det enda den måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.

Om man av en eller annan anledning önskar ett organisationsnummer går det bra att få detta genom att vända sig till lokala skattemyndigheten. Myndigheten kräver in stadgar och utdrag ur protokoll som bl. a anger vilka som är firmatecknare. Är föreningen skattskyldig eller har man anställda eller uppdragstagare för vilka man erlägger avgifter och drar skatt, erhålls automatiskt organisationsnummer.


Stadgar

Stadgarna kan innehålla följande:


Årsmöte

På årsmötet godkänner man stadgarna och väljer en styrelse. Följande ärenden tar man upp på årsmötet:

1. Val av ordförande att leda årsmötet
2. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
3. Val av justeringsman som jämte ordföranden skall justera protokollet
4. Frågan om mötet vill bilda en förening.
5. Föreningens namn
6. Föreningens stadgar
7. Val av styrelse
    Val av ordförande för en tid av ett år
    Val av sekreterare för en tid av två år
    Val av kassör för en tid av två år
    Val av tre ersättare
8. Val av två revisorer och ersättare för dessa för en tid av ett år
9. Val av valberedning (behövs inte i de små klubbarna)
10. Beslut om vem som ska vara firmatecknare
11. Beslut om hur stor medlemsavgiften ska vara

Föreningen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Övrigt